TỔNG KẾT LUẬT DU LỊCH NĂM 2005

Ngày 14/9/2015 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 3059/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết Luật Du lịch năm 2005.

TỔNG KẾT LUẬT DU LỊCH NĂM 2005

Phạm vi bao gồm tổng kết việc triển khai thi hành Luật Du lịch 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày 01/01/2006 đến hết ngày 31/7/2015; đánh giá công tác triển khai thi hành Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương; các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan.

Trong đó nội dung tổng kết bao gồm:

Đánh giá công tác triển khai thi hành Luật Du lịch, công tác ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch;

Đánh giá thành tựu và tác động của Luật Du lịch đến sự phát triển kinh tế- xã hội, tác động của phát triển kinh tế- xã hội đến các hoạt động du lịch và các quy định của Luật Du lịch;

Đánh giá toàn diện các quy định của Luật Du lịch thông qua đó nêu rõ những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật Du lịch và thực tiễn tổ chức thực hiện các quy định của Luật, phân tích chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó, xác định những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động du lịch cần được điều chỉnh;

Rà soát, đánh giá về mối quan hệ giữa quy định của Luật Du lịch so với các quy định của Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

Đề xuất, kiến nghị trong sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch năm 2015.

Thời gian thực hiện trước ngày 15/10/2015.

TTXTDL

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 239 Đường Thích Quảng Đức, P.Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3855 636

Fax: 0274 3855 638

Email: ttxtdl@binhduong.gov.vn

THỐNG KÊ

Đang trực tuyến:

Tổng số: