Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Giấy chứng nhận bản quyền biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu

Ngày 04/12/2020 sản phẩm quà tặng du lịch biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu đã được Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là sản phẩm độc quyền thuộc Sở hữu của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận bản quyền tác giả

Biểu tượng trái măng cụt kết hợp với cánh hoa dầu