Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới năm 2018

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới năm 2018

Xem thêm

Chuyên gia đề xuất khung kiến trúc và giải pháp xây dựng đô thị thông minh Bình Dương

Chuyên gia đề xuất khung kiến trúc và giải pháp xây dựng đô thị thông minh Bình Dương

Xem thêm

Công bố Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018

Công bố Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018

Xem thêm

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng tại cuộc họp Ban điều hành triển khai đề án thành phố thông minh

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng tại cuộc họp Ban điều hành triển khai đề án thành phố thông minh

Xem thêm

Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương triển khai chương trình hành động năm 2018

Ban Điều hành Thành phố thông minh Bình Dương triển khai chương trình hành động năm 2018

Xem thêm