Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia quảng bá du lịch Bình Dương tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2017

Trung tâm Xúc tiến Du lịch tham gia quảng bá du lịch Bình Dương tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2017

Xem thêm

Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Xúc tiến Du lịch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022

Xem thêm

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2018

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Xúc tiến Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2018

Xem thêm

Đại hội Chị bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội Chị bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương nhiệm kỳ 2017-2020

Xem thêm

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương tham gia  Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival biển Nha Trang năm 2017

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Dương tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival biển Nha Trang năm 2017

Xem thêm