Triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số

Ngày 13/02/2023 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 570/UBND-VX về việc triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số.

Việc xây dựng Ứng dụng Bình Dương Số với kỳ vọng hình thành kênh giao tiếp tổng hợp giữa người dân, doanh nghiệp, chính quyền tỉnh Bình Dương, tạo sự thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, phản ánh kiến nghị, tra cứu và khai thác thông tin dữ liệu do cơ quan Nhà nước cung cấp... Qua đó, góp phần phục vụ công tác điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân tốt hơn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Nhằm triển khai cài đặt, sử dụng và tạo lập, xử lý dữ liệu kết nối về hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng Bình Dương Số, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc và triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bình Dương Số

II. Thực hiện tạo và xử lý dữ liệu kết nối hệ thống IOC và ứng dụng Bình Dương Số

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây.

                                                                              Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)