Tái bản ấn phẩm Sổ tay du lịch Bình Dương - Tinh hoa làng nghề

Ấn phẩm tái bản có hiệu chỉnh, Tái bản ấn phẩm Sổ tay du lịch Bình Dương - Tinh hoa làng nghề

Ấn phẩm tái bản gồm 32 trang có nội dung thông tin, hình ảnh giới thiệu về các nghề, làng nghề truyền thống tiêu biểu của tỉnh Bình Dương.

Xem chi tiết đính kèm tại đây