Triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Vừa qua, Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Dương đã có công văn số 768/SVHTTDL-QLDL V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3724/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Theo đó, nhằm đảm bảo việc triển khai kế hoạch được thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển, bảo vệ và phát huy giá trị của tài sản trí tuệ trong lĩnh vực du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch trên.

- Đối với Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong kế hoạch. Khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm xây dựng hình ảnh, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để khẳng định thương hiệu trên thị trường. 

- Đề nghị Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của kế hoạch đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết đính kèm