Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 2/7/2015 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch

binh duong image

Nội dung của chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 2/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

 

 

xem chi tiết đính kèm tại đây