Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch số 35-KH/BTGTU ngày 24/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 08/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng thời nhằm tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền Nghị quyết và kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung 

  1. Đối tượng tham gia cuộc thi

Các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đều có thể đăng kí tham gia cuộc thi (trừ cá nhân là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký).

- Không hạn chế độ tuổi thí sinh tham gia; trừ trường hợp thí sinh dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp.

  1. Nội dung thi

Các thí sinh chọn trong số các nội dung sau để thiết kế sản phẩm tuyên truyền:

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình đột phá của Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

- Chương trình đột phá của Tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

- Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thi thông minh, văn minh, hiện đại.

- Chương trình đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáo ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

- Chương trình đột phá về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

- Các chương trình hành động, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  1. Hình thức thi, gồm 03 hạng mục:

Hạng mục A: Thiết kế ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền dưới dạng đồ họa (infographic)

Hạng mục B: Thiết kế sản phẩm tuyên truyền dưới dạng video: video clip, motion graphic.

Hạng mục C: Xây dựng kịch bản tuyên tuyền dưới dạng tiểu phảm, kịch ngắn: thơ, nhạc.

Xem chi tiết đính kèm: Tại đây

                                          Trung tâm Xúc tiến Du lịch (H)