Nghiệp vụ đại lý lữ hành

Video Hướng dẫn Nghiệp vụ Đại lý lữ hành  do Dự án Phát triển Nguồn Nhân lực Du lịch Việt Nam thực hiện, nhằm giới thiệu những kỹ năng cơ bản mà nhân viên Đại lý lữ hành  cần có.

binh duong image