Ấn phẩm "Ảnh đẹp Du lịch Bình Dương" năm 2021

Ấn phẩm có kích thước 9 cm x 15 cm, giới thiệu những hình ảnh đẹp về du lịch Bình Dương