Các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bình Dương

Danh sách các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.

binh duong image

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

ĐỊA CHỈ

Tầng 16, tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: (0274) 3.823.381;

Fax           : (0274) 3.822.174;

Email       : vpub@binhduong.gov.vn

Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch

ĐỊA CHỈ

Tầng 12B - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3.822.403;

Fax          : (0274) 3.832.801;

Email: sovhttdl@binhduong.gov.vn

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

ĐỊA CHỈ

Tầng 05 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

PHÒNG, BAN

1. Văn phòng: (0274) 3831 215 -  (0274) 3837 027; 

 Fax : (0274) 3823.984;

 Email: bqlkcn@binhduong.gov.vn

Sở Công Thương

ĐỊA CHỈ

Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại   : (0274) 3 822 563;

Fax              : (0274) 3 811 172;

Email           : soct@binhduong.gov.vn

Sở Giáo Dục - Đào tạo

ĐỊA CHỈ

Tầng 10,  tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3 825 793;

Email       : sogddt@binhduong.gov.vn

Sở Giao thông - Vận tải

ĐỊA CHỈ

Tầng 12A, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: (0274) 3 911 944;

Fax           : (0274) 3 822 366;

Email       : sgtvt@binhduong.gov.vn

Sở Kế hoạch - Đầu tư

Địa chỉ

Tầng 4 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại  : (0274) 3822.926;

Fax             : (0274) 3825.194, 3824.817;

Email          : sokhdt@binhduong.gov.vn

Sở Khoa học - Công nghệ

ĐỊA CHỈ

Tầng 11 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh;

Điện thoại: (0274) 3.822.924; 

Fax          : (0650) 3.824.421;

Email       : sokhcn@binhduong.gov.vn

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

ĐỊA CHỈ

Tầng 6 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi. phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Điện thoại  : (0274) 3.824.420;

Email         : soldtbxh@binhduong.gov.vn

Sở Nội vụ

ĐỊA CHỈ

Tầng 18 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: (0274) 3822.335;

Fax: (0274) 3828.946;

Website: www.snvbinhduong.gov.vn

Email: sonv@binhduong.gov.vn

Sở Ngoại vụ

ĐỊA CHỈ

Tầng 19 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại  : (0274) 3. 824.805;

Fax            : (0274) 3. 820.260;

Email         : songoaivu@binhduong.gov.vn

Sở Tài chính

ĐỊA CHỈ

Tầng 2 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

Điện thoại: (0274) 3.822.049;

Fax          : (0274) 3.829.423;

Email       : sotc@binhduong.gov.vn

Sở Tài nguyên - Môi trường

ĐỊA CHỈ

Tầng 9 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh;

Điện thoại: (0274) 3.822.252, 3.823.398, 3.827.198; 

Fax          : (0274) 3828.035;

Email       : sotnmt@binhduong.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

ĐỊA CHỈ  

Tầng 14 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh;

Điện thoại: (0274).3 842 999;

Fax           : (0274).3 842 300;

Email        : sotttt@binhduong.gov.vn

Sở Tư pháp

ĐỊA CHỈ

Tầng 15 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Điện thoại: (0274) 3.855.667;

Email: sotp@binhduong.gov.vn

Sở Xây dựng

ĐỊA CHỈ

Tầng 7 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Điện thoại : (0274) 3. 827.231;

Fax            : (0274) 3. 827.231;

Email         : soxd@binhduong.gov.vn

Sở Y tế

ĐỊA CHỈ

Tầng 15 - tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.822.639;

Fax          : (0274) 3.825.156;

Email       : soyte@binhduong.gov.vn

Thanh tra tỉnh

ĐỊA CHỈ

Tầng 5 - tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương;

Điện thoại: (0274) 3 822 840;

Fax          : (0274) 3 837 515;

Email: ttratinh@binhduong.gov.vn

Website: www.thanhtra.binhduong.gov.vn

TTXTDL (tổng hợp)