Tái bản ấn phẩm "Bình Dương - Một số công trình, tôn giáo tín ngưỡng nổi bật"

Ấn phẩm tái bản được cập nhật nội dung, hình ảnh giới thiệu về các địa điểm du lịch tâm linh tiêu biểu và những lễ hội truyền thống nổi bật của Bình Dương.

Xem thông tin chi tiết ấn phẩm đính kèm.        

                                                                                            Trung tâm Xúc tiến Du lịch