Chấp thuận chủ trương tổ chức "Liên hoan Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV năm 2022

Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 19/UBND-VX v/v chủ trương tổ chức "Liên hoan Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV/2022

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 19/UBND-VX v/v chấp thuận cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Xúc tiến Du lịch) tổ chức "Liên hoan Ẩm thực Bình Dương" lần thứ IV năm 2022.

Xem chi tiết đính kèm tại đây: