Thông báo về việc tiếp nhận 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL

Thông báo số 01/TB-SVHTTDL ngày 05/01/2021 của SVHTTDL tỉnh Bình Dương về việc tiếp nhận 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Căn cứ Kế hoạch số 5910/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh, đảm bộ lộ trình, tiến độ hoàn thành triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Công văn số 5352/UBND-HCC ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

Căn cứ Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩn quyền giải quyết của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo và đề nghị tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết TTHC của Sở thực hiện các nội dung sau:

Xem chi tiết đính kèm tại đây: