Hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007-NĐ-CP

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/ND-CP ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định một số điều của luật du lịch về lưu trú du lịch.

binh duong image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem chi tiết đính kèm