Liên thông cơ sở dữ liệu trực tuyến du lịch

Vừa qua, Tổng cục du lịch vừa có văn bản số 602/TCDL-LH ngày 12/5/2021 về việc liên thông cơ sở dữ liệu trực tuyến du lịch.

Hệ thống cơ sở dữ liệu trực tiếp hướng dẫn viên du lịch tại trang web www.huong danvien.vn đã được Tổng cục Du lịch triển khai ứng dụng đồng bộ trên toàn quốc từ năm 2008. Đây là hệ thống cơ sở dữ liệu quan trọng, đã được luật hóa, phục vụ trực tiếp công tác quản lý hướng dẫn viên du lịch trên toàn quốc với sự tham gia kết nối và chia sẻ dữ liệu của tất cả các Sở Quản lý du lịch các địa phương. Thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu này, các Sở thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của pháp luật; tiến hành trích xuất, cập nhật các thông tin về hướng dẫn du lịch theo thẩm quyền…Đến nay, sau 13 năm vận hành với nhiều nâng cấp từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

Nhằm hỗ trợ các Sở đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, khắc phục tình trạng cập nhật thông tin trùng lặp trên trang web www.huongdanvien.vn về hệ thống phần mềm quản lý của Sở, Tổng cục Du lịch ủng hộ chủ trương liên thông hệ thống thông tin dữ liệu quản lý hướng dẫn viên du lịch thuộc thẩm quyền qurn lý của từng Sở quản lý du lịch lên trang web www.huongdanvien.vn về hệ thống mềm quản lý của Sở.

Hiện nay, các quy chuẩn, quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chuẩn, quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chế, quy trình chia sẻ dữ liệu trong phạm vi dưc liệu chuyên ngành của lĩnh vực du lịch đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu xây dựng theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Tổng cục Du lịch sẽ hướng dẫn đối cới các Sở có nhu cầu triển khai thực hiện việc liên thông dữ liệu.