Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống cảnh quan trong phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch phải gắn với việc khai thác các giá trị của nông nghiệp truyền thống gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa bản địa.

Để có thể bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa cảnh quan trong phát triển du lịch nông thôn cần nhận diện, xác định rõ những giá trị truyền thống của nông thôn trong không gian văn hóa, cảnh quan văn hóa và diện mạo văn hóa …các sắc thái thể hiện giá trị văn hóa truyền thống hay bản sắc văn hóa vùng miền. Phát triển du lịch gắn với chương trình OCOP với sản phẩm là dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

Mỗi điểm đến du lịch cần được xây dựng đề án phát triển tổng thể dựa trên tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa và giá trị bản địa tại các bản, làng, thôn, ấp.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa thông tin ở các địa phương; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa theo chiều hướng tối ưu nhất; phát triển các loại hình văn hóa nghệ thuật; sưu tầm, khai thác các vốn văn hóa dân tộc; phục hồi các lễ hội dân gian truyền thống, đa dạng về hình thức tổ chức hoạt động, giữ đúng nguyên bản nội dung lễ hội;

Có bước đi phù hợp để nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng nông thôn. Phát triển du lịch phải gắn với việc khai thác các giá trị của nông nghiệp truyền thống gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa bản địa.

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm đẹp cảnh quan trong khuôn viên làng cho sự phát triển;

Phát triển du lịch nông thôn gắn với quảng bá làng nghề truyền thống, giúp gia tăng giá trị sản phẩm làng nghề và góp phần khôi phục lại những làng nghề đã bị mai một. Tuy nhiên cần hạn chế những tác động tiêu cực đến làng nghề như việc chạy theo thị hiếu khách hàng làm mất đi những giá trị văn hóa truyền thống vốn có của làng nghề.

                                                                                                                                           TTXTDL (Biên tập)