Bình Dương triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 1654/BVHTTDL-DLQGVN ngày 19/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn số 2094/UBND-VX ngày 03/5/2024 của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngành du lịch Bình Dương cụ thể hóa các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn ngành du lịch, các ngành liên quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy du lịch phát triển. Đồng thời thực hiện Công văn số 1654/BVHTTDL-DLQGVN ngày 19/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai kích cầu du lịch nội địa năm 2024.

UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2094/UBND-VX ngày 03/5/2024 về việc triển khai kích cầu du lịch nội địa năm 2024.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như: quảng bá Chương trình “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, điểm đến,....

                                                                                                    TTXTDL