Một số khách sạn ở Thành phố Dĩ An

Danh sách một số khách sạn trên địa bàn Thành phố Dĩ An 

binh duong image

1. Khách sạn Hương Lan
Địa chỉ: Số 12/28 Kp. Bình Đường 1, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (08) 88 960.108.
 

 

 

2. Khách sạn Bình Minh (1 SAO)
Địa chỉ: Số 47/7 Kp. Nội Hoá, P. Bình An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3 751 539.
 
3. Khách sạn Long Hoa
Địa chỉ: Số 70/30 Kp. Tây B, P. Đông Hoà, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274 3 780 755.
 
4. Khách sạn Minh Khánh
Địa chỉ: Số 11/1 Kp. Đông Tân, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.          
Điện thoại: 0274 3 742 647.

5. Khách sạn Ngọc Anh.
Địa chỉ: Số 74/1A  Kp. Đông An, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại:
0274 3 750 351.
 
6. Khách sạn Ngọc Mai.
Địa chỉ: BT.15 Kp. Bình Đường 2, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại:
0274 3 792 632.
 
7. Khách sạn Thái Bình Dương.
Địa chỉ: Số 2A/8A  Kp. Bình Đường, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (08) 8 961 095.
 
8. Khách sạn Thanh Bình.
Địa chỉ: Số 27/58 Kp. Bình Đường 1, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại:
0274 3 793 152.
 
9. Khách sạn Hồ Bình An.
Địa chỉ: Kp. Ngãi Thắng, P. Bình Thắng, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điệ thoại:
02743 749 011.
 
10. Khách sạn Phương Thảo.
Địa chỉ: Số 35/27 Kp. Bình Đường 1, P. An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại:
0274 3 791 248.