Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng Loại cuộc thi "Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch tỉnh Bình Dương" năm 2022

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng Loại cuộc thi "Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch tỉnh Bình Dương" năm 2022

Căn cứ Thể lệ cuộc thi "Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch tỉnh Bình Dương" năm 2022; Biên bản số 01/BB-BGK ngày 16/8/2022 của Ban Giám khảo cuộc thi về việc chấm điểm vòng Sơ loại cuộc thi về việc chấm điểm vòng Sơ loại cuộc thi, Ban Tổ chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng Loại cuộc thi "Thuyết minh, giới thiệu các điểm đến du lịch tỉnh Bình Dương" năm 2022, như sau:

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

Thời gian diễn ra vòng Loại sẽ được Ban tổ chức cuộc thi thông báo đến thí sinh sau.