Nghiệp vụ điều hành tour

Video nghiệp vụ điều hành tour do dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thực hiện, nhằm giới thiệu những kỹ năng cơ bản mà nhân viên điều hành tour cần có. Video nghiệp vụ điều hành tour gồm 12 đoạn phim ngắn, giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ điều hành tour.

binh duong image