Quyết định ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động du lịch sinh thái, dã ngoại trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

Quyết định do UBND huyện Dầu Tiếng ban hành vào ngày 10/01/2022

Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động du lịch sinh thái, dã ngoại trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Quy định này gồm 03 nội dung chính: 1. Một số quy định chung ( về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái, dã ngoại). 2. Điều kiện, tiêu chuẩn của khu, điểm hoạt động du lịch sinh thái, dã ngoại. 3. Tổ chức thực hiện.

Xem chi tiết đính kèm tại đây: