Thông báo gia hạn nhận tác phẩm cuộc thi "Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch Bình Dương năm 2020

Ban Tổ chức cuộc thi quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi đến hết ngày 15/9/2020 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian chấm tác phẩm: tháng 10/2020

THÔNG BÁO

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia Cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SVHTTDL, ngày 10/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi “Thiết kế biểu trưng (logo) và biểu ngữ (slogan) về du lịch tỉnh Bình Dương” năm 2020. Theo đó, thời gian nhận tác phẩm cuộc thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2020 (tính theo dấu bưu điện).Thời gian chấm tác phẩm: tháng 9/2020.

Tuy nhiên để nâng cao chất lượng của cuộc thi và tạo điều kiện cho các tác giả trong, ngoài tỉnh sáng tác thêm nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham gia cuộc thi đến hết ngày 15/9/2020 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian chấm tác phẩm: tháng 10/2020.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh BìnhDương: www.dulichbinhduong.org.vn.

Xem chi tiết đính kèm tại đây:

Trung tâm Xúc tiến Du lịch