Quyết định 207/QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2012

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

binh duong image

 

 

 

 

 

 

xem chi tiết đính kèm