Luật Du lịch

Luật này quy định về tài nguyên du lịch và hoạt động du lịch; quyền và nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến du lịch.

binh duong image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xem chi tiết đính kèm