Tái bản ấn phẩm "Sổ tay du lịch Bình Dương - Tinh hoa làng nghề"

Ấn phẩm tái bản được cập nhật nội dung, hình ảnh giới thiệu về các địa điểm du lịch làng nghề, cơ sở sản xuất nghề truyền thống nổi bật của Bình Dương.

Xem thông tin chi tiết ấn phẩm đính kèm.                                                                

                                                                                              Trung tâm Xúc tiến Du lịch